Меѓународен УНЕСКО едукативен сервер за образование за демократија, мир и човекови права
 
  D@dalos почетна Почетна Графички преглед Контакт  
 

 

Теми:

Човекови права / Примери / Демократија / Партии / ЕУ / ООН / Одржливост / Глобализација / Веб 2.0

     

 

Методи:

Политичка дидактика / Методи на политичкото образование / Педагогија на мирот  /// критика, коментари?

 
 

 Вие сте тука:

D@dalos > Почетна > Европска унија

 Содржина


Теми на онлајн-учебникот за ЕУ:

Вовед

Значењето на ЕУ

Што е ЕУ?

Развојот на ЕУ

ЕУ-институции


ЕУ-интернет
пребарување
 


Европска унија

ЕУ спаѓа во најуспешните мировни проекти во историјата. По повеќе војни, за многу кратко време се успеа да се создаде помирување на малиот континент преку интеграција. Поранешните непријатели соработуваат тесно во речиси сите области. Конфликтите се решаваат по пат на преговори. Тоа е причина што ЕУ во светот наидува на почит како пример за регионална соработка и како модел за политиката во 21 век.

Дури и на оние што не знаат многу за ЕУ им е познато, дека таа е, на некој начин, сложена. Во круговите на политичките едукатори темата „Европа“ по правило предизвикува одбрамбени рефлекси. За ниедна тема не е толку тешко да се придобијат и мотивираат учесници. Секако, ова е еден колеблив факт доколку се има предвид, колку е големо значењето на ЕУ за сите граѓани.


 

Проблеми во пренесувањето

Комплексноста на ЕУ-системот секако е главна причина за тоа, зошто е толку тешко да се пренесе ЕУ. Но, постојат и други проблеми:

ЕУ се менува постојано. Едвај ќе стигнеме да се информираме за договорните измени, местата во Европскиот парламент и тежината на гласовите во Советот на ЕУ - и повторно сθ е поинаку. Овој учебник тукушто излезе, а е веќе застарен.

ЕУ е жртвено јагне. Непријатните одлуки и се припишуваат на ЕУ. Она што не се зема предвид, е дека во процесот на одлучување се вклучени сите земји-членки со своите влади. Затоа таа има лош имиџ. Кому не му се познати сите приказни и предрасуди што кружат за „оние во Брисел“.

ЕУ е сосем поинаква од сθ што веќе знаеме. Таа не одговара во нашите полици. Познатите категории не се доволни во објаснувањето. Таа не е ниту една „нормална“ меѓународна организација, ниту функционира како нашиот политички систем.

Состав и структура

Ваквите проблеми при пренесувањето се наоѓаа во основата на овој тематски комплекс. Во центарот на вниманието стои предизвикот, да се пренесе основно, самостојно разбирање за ЕУ што нема да помогне само во разбирањето на развојот на ЕУ, туку и во подредувањето и оценувањето на идните случувања.

Наша цел не е да дадеме комплетен вовед во комплексниот предмет „ЕУ“. Тоа не би можело да биде остварено во рамките на овој онлајн-учебник. Ние свесно ги избравме следните пет димензии:

Поглавје 1 е посветено на Значењето на ЕУ, што тешко може да се прецени. Ова, секако, важи и за граѓаните на ЕУ, но не само за нив. Притоа, за политичките науки ова претставува особено привлечна тема. Тие се занимаваат со ЕУ како една лабораторија за глобално управување (global governance). Во смисла на упатување кон тематиката, ова поглавје укажува и на посебните барања по однос на заминавањето со ЕУ.

Поглавје 2 го поставува навидум едноставното прашање: Што е ЕУ? Но, се покажува дека е тешко да се одговори на прашањето, доколку се држиме до старите модели на политиката. За ЕУ ни е потребен нов модел. Таа претставува еден систем од повеќе нивоа.

Поглавје 3 го анализира развојот на ЕУ. Централен предуслов за да стекнеме едно свое разбирање за ЕУ што континуирано се менува е долгорочна перспектива, бидејќи само така можат да бидат идентификувани главните определувачки фактори, коишто помагаат како во објаснувањето на напредокот и кризите во минатото така и во оние од сегашноста и иднината. Ова поглавје завршува со еден преглед на новините, кои со себе ги носи Договорот од Лисабон што влезе во сила на 1 декември 2009.

Поглавје 4 го расветлува системот за одлучување на ЕУ. Накратко се презентирани главните институции на ЕУ и процесите на одлучување: Европската комисија, Советот на ЕУ („Министерски совет“), Европскиот парламент (ЕП), Европскиот совет и Судот на правдата на ЕУ. Но, исто така станува збор и за другите нивоа од системот од повеќе нивоа на ЕУ како и за тоа, каква е интеракцијата на институциите во „редовната законодавна постапка“.

Поглавје 5 се соочува со проблемот на пренесувањето, имено дека сето она што се пишува за ЕУ застарува брзо. Секој што сака да биде навремено информиран има потреба од интернет. Ова поглавје нуди еден комплетен вовед во професионалното интернет пребарување за ЕУ. Секако, техниките што се опишани овде можат да бидат употребени и за секоја друга тема.

Како и кај сите тематски комплекси на Д@далос, за подобра ориентација на посебна страна ќе најдете содржина со директни линкови до сите страници од онлајн-учебникот.

Во основата на овој онлајн-учебник за ЕУ се наоѓа фактот што знаењето за ЕУ многу заостанува зад неговото практично значење за речиси сите области во Европа. Само едно засновано разбирање на оваа комплексна организација овозможува да се дојде до засновано основање на мислење надвор од обичните предрасуди и приказни. Ние сакаме да дадеме придонес кон стекнување на такво мислење.

... понатаму кон поглавје 1: Значењето на ЕУ ...

-----------------------------------------------

Упатство за политички едукатори: онлајн-дисертацијата на авторот на Д@далос, Рагнар Милер, за пренесување на комплексните теми „Глобализација“ и „Европска интеграција“ стои на располагање бесплатно и содржи голем број идеи како и упатства до литература и линкови за Европската унија ... кон дисертацијата

Наша благодарност до Европската комисија, од чија аудиовизуелна библиотека („Audiovisual Library“) потекнуваат некои од фотографиите што се употребени кај нас:  http://www.europa.eu.int/comm/mediatheque/index_en.html[© Текст и графики: Друштво Агора]

 

 

Нагоре

D@dalos почетна

Почетна

Графички преглед

Контакт

© 1998-2011 D@dalos - политичко образование, Воспитување за демократија, Образование за човековите права, Педагогија на мирот (проект на Pharos e.V.), Веб: Агора