Европейски съюз: Институции на ЕС

Международен образователен сървър на UNESCO за демокрация, мирно и демократично възпитание 
 
  D@dalos начална страница начална страница Графичен преглед Контакт  
 

 

Теми:

Права на човека / Образци / Демокрация / Партии / Европейски съюз / ООН / Устойчивост / Глобализация

     

 

Методи:

Политическа дидактика / Методи / Мирна педагогика                ///                 Въпроси, критика, коментари?

 
 

 Актуална страница:

D@dalos > начална страница > Европейски съюз > Институции на ЕС

 Съдържание


Теми на онлайн помагалото за ЕС:

Въведение

Значение на ЕС

Какво представлява ЕС?

Развитие на ЕС

Институции на ЕС

 Съвет на ЕC

 Европейска комисия

 Европейски парламент

 Съд на ЕС

 Европейски Съвет

 Национално ниво

 Координираност

Търсене в интернет по темата ИС

 


Институции на ЕС

Въведение

В другите раздели в рамките на това онлайн-помагало вече се сблъскахме с централни особености на ЕС. При анализа на развитието на ЕС например стигнахме до заключението, че,

  • при ЕОВС, ЕИО, ЕО и ЕС става дума за нови по вид и уникални форми на сътрудничество;

  • се наблюдава едно особено сместване на наднационални и междуправителствени елементи;

  • се състояха фундаментални промени, които доведоха до цялостно сътрудничество, а не само очраничено в отделни сектори, както и се промени характерът му, от междудържаво вече става дума за наднационално;

  • много от приетите мерки успяха да бъдат реализирани едва след доста дълго забавяне във времето, отчасти с десетилетия;

  • кръгът на страните-членки изключително се разшири.


 

В този раздел ще обърнем внимание на институционалната структура на ЕС, или първите две посочени точки в списъка, като ще проверим какво дава основание да се говори за нови по вид институции и оттам ще идентифицираме наднационални и междудържавни елементи. От тези разсъждения могат да се формулират три цели:

  • На първо място трябва да изясним съществените структурни признаци на ЕС, най-вече относно тези качества, които водят до обозначаването на организацията като наднационална, или като организация, която се различава от чисто междудържавните връзки или класическите междудържавни организации.

  • Освен това трябва да разгледаме тази структура в нейната цялост и комплексност.

  • Това означава на трето място, че не трябва да се ограничаваме само на наднационално ниво, а трябва да включим и страните-членки в това проучване.

Защо при работата ни е необходимо да включим всички тези фактори и равнища? Настоящата таблица съдържа основанията за това, като подробно това е разгледано в раздел "Какво представлява ЕС?".
Връзки в системата от множество равнища


Таблицата показва, че в процеса на вземане на ключови решения на ниво ЕС са представени актьори както от национално, така и от наднационално равнище, например националните правителства в Съвета на Европа и Европейския съвет или политическите представителства на регионите в Комитета на регионите. В таблицата липсват много други връзки. Така например съюзите са представени в икономическия и социален комитет. Освен това депутатите в Европейския парламент се избират от населението на страните-членки и много други примери.

Освен това "законите" на ЕС, когато става дума за разпоредби, са с директна и обвързваща приложимост в страните-членки, както и националните закони, като качественият им и количествен размер постоянно нарастват. С други думи: Трите равнища са така тясно преплетени помежду си, че задължително трябва да бъдат разглеждани и анализирани в тяхната цялост и взаимозависимост. По тази причина в научната дискусия се говори за система от множество равнища на ЕС. Оттук произтича следната структура на раздела:Структура на раздела


Ще разгледаме институциите на наднационално равнище, техния състав, отговорности и съгласуваност. На първо място ще стане дума за трите главни институции, отговорни за законодателството: Съвет - Комисия - Парламент. С разглеждането на Съда на Европейската общност и Европейския съвет ще допълним картината на наднационално ниво. Европейската сметна палата, както и Европейската централна банка, също органи на ЕС, не се разглеждат в настоящия текст, който представлява въведение в тематиката.

При разглеждането на националното равнище става дума за съществените структурни предпоставки и други централни определящи развитието фактори в политиката на страните-членки спрямо Съюза. Отделна точка е посветена на съгласуваността между институциите на ЕС. В тази връзка ще бъде разяснена и обикновената законодателна процедура.


 


... към Съвет на Европейския съюз


[ Текст и графики: Gesellschaft Agora]
 

 

Нагоре

D@dalos начална страница

начална страница

Графичен преглед

Контакт

1998-2011 D@dalos - политическо образвание, демократично възпитание, права на човека, мирна педагогика (проект на Pharos e.V.), Web: Agora