Европейски съюз: Какво представлява ЕС?

Международен образователен сървър на UNESCO за демокрация, мирно и демократично възпитание 
 
  D@dalos начална страница начална страница Графичен преглед Контакт  
 

 

Теми:

Права на човека / Образци / Демокрация / Партии / Европейски съюз / ООН / Устойчивост / Глобализация

     

 

Методи:

Политическа дидактика / Методи / Мирна педагогика                ///                 Въпроси, критика, коментари?

 
 

 Актуална страница:

D@dalos > начална страница > Европейски съюз > Какво представлява ЕС?

 Съдържание


Теми на онлайн помагалото за ЕС:

Въведение

Значение на ЕС

Какво представлява ЕС?

Развитие на ЕС

Институции на EC

Търсене в интернет по темата ЕС

 


Какво представлява ЕС?

Във въведението вече бяха изброени множество причини, които затрудняват заниманието с ЕС: комплексността, процесът на постоянни промени в Съюза и др.

Но те остават на заден план като се има предвид основния проблем, или невъзможността ЕС да се вмести в познати ни до момента категории като вътрешна, външна или международна политика.

По повод дискусия относто разликите от журналистически аспект между национална и европейска политика, проведена неотдавна с журналисти от Югоизточна Европа, един от участниците успя точно да улови тази специфика, като се изрази по следния начин:


 

"Писането за национална политика е по-лесно, защото повечето хора разполагат с основни познания за това, как функционира националната политика и знаят, по какъв начин си взаимодействат правителство, парламент, партии или групи по интереси. С други думи, хората използват един модел, който им позволява да разграничават отделните новини и да ги разбират. В случая с ЕС обаче подобен модел липсва, липсва това основно разбиране".

Именно това е основната причина: недостатъчното разбиране от страна на гражданите, дори отказа да се занимават с ЕС, е обусловено от липсата на ориентир, на схема, която да ги улесни по отношение на тази структура.

Настоящият раздел има за цел преодоляването на този дефицит. Изхождайки от познатите елементи на националната политическа система ще направим опит да очертаем основните признаци на ЕС и да изградим модел, който позволява разбирането на ЕС като самостоятелено, ново по вид явление. Ще разработим този модел в четири стъпки:

Стъпка 1: Как функционира една политическа система?

Стъпка
2: Защо нашият модел вече не е актуален?

Стъпка
3: ЕС като система от множество равнища

Стъпка
4: Ползата от модела на ЕС като система от множество равнища


Нашият (несъзнателен) модел за политикаСтъпка 1: Как функционира една политическа система?

Нека да си припомним един модел, към който повечето от нас прибягват, когато става дума за политика и политическа система. Неговата основа представлява затворената система на националната държава, в която съществуват определени институции и механизми. Политолозите говорят в този случай за "политическа система". Тази политическа система създава валидни за всички закони, които регулират съвместното съжителство в дадено общество. Предстоящата таблица показва тази взаимовръзка в силно опростен вид.

Таблица 1: Определянето на валидните за всички правила в националната държаваПредставеният тук механизъм е типичен за всички видове системи, както за авторитарните, така и за демократичните. Демократичните системи се характеризират с това, че гражданите участват в този процес. Те избират депутатите в парламента, могат да се присъединяват към политически партии или групи по интереси, и чрез свободните медии се създава обратната връзка с правителство и парламент по въпроси, свързани с приетите от тях закони.

Таблица 2: Демократични национални държавиТака изглежда моделът, който повечето от нас извикват в съзнанието си, когато става дума за ЕС.ЕОВС като нова по вид форма на международно сътрудничествоСтъпка 2: Защо нашият модел вече не е актуален

На 23 юли 1952 год. в сила влиза Парижкият договор, с който се основава Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС). Това е договор между шест държави (Белгия, Люксембург, Холандия, Федерална република Германия, Франция и Италия), с който се създава общ пазар за въглища и стомана. Но дали става дума за поредната международна организация като рамка за сътрудничество между държави в една специфична област?

В никакъв случай, ЕОВС е съвсем нова по вид форма на сътрудничество. Не само поради факта, че с нея се създава един общ пазар, или нещо повече от свободна търговска зона в един изключително важен за тогавашните времена сектор, но най-вече поради това, че участващите държави загубват значителна част от своя суверенитет за сметка на новосъздадени наднационални институции. Таблицата, която отново използва познатия ни до момента модел, онагледява този факт.

Таблица 3: ЕОВС като наднационална организацияОт таблицата става ясно, че с основаването на ЕОВС политическите системи на участващите държави загубват до момента изключителното си право да определят общовалидни правила за живеещите на тяхната територия граждани - като начало само в една сфера, въглища и стомана. Тази конструкция принципно се различава от твърде ограниченото влияние на международните организации, като например скоро преди това създадения Съвет на Европа (1949 год.).

Въпреки, че Съветът на Европа също разполага с институционални механизми, които имат за цел улесняването на сътрудничеството между страните-членки (Комитет на министрите, парламентарно събрание и др.), той не разполага с правомощия за вземане на решения, които са със задължителен характер за участващите държави или техните граждани. Затова обозначаваме ЕОВС като наднационална, а Европейския съвет като международна организация.

Докато тази особена ситуация първоначално се ограничава само в една определена област, в следващите десетилетия това се променя фундаментално, а днес изглежда по следния начин:

Таблица 4: ЕС днесОт тук произтичат редица теоретично-аналитични, както и практически проблеми и въпроси. Първото заключение, до което стигаме е, че анализът на политиката в дадена страна-членка вече не е възможен без да се включи и ЕС. Много взаимовръзки биха останали неразбрани и биха ни довели до погрешни изводи, например въпроси, касаещи възможностите за действие на дадено правителство.

Същото обаче важи и в обратна посока. Ако се ограничим само върху "Брюксел", или върху институциите на ЕС в разглеждането на особеностите в процеса на вземане на решения или политическите резултати, ще пренебрегнем друг факт: някои от тези институции, особено Европейският съвет, се състоят от представители на тези страни-членки, или действията им се определят от съответната национална рамка. Решенията на ниво ЕС се реализират от страните-членки, факт, който често се подценява при едностранно разглеждане на проблема.

По отношение на практическата страна на нещата може да се отбележи, че въпреки състоялите се ключови промени, например относно начина на вземане на политически решения, когато става дума за разглеждането и оценяването на политика, често несъзнателно се прибягва до първоначалния, представен в таблица 2 модел.

Спомняте ли си последната изборна кампания във Вашата страна? Дали медиите представят обективно и реално ситуацията в страната, колко достоверни са позициите на политическите актьори? Дали открито се показва, че възможностите на действие са ограничени, и че централните политически решения вече се вземат само с други страни-членки в рамките на ЕС? Точно обратното! Както и в добрите стари времена от медиите се излъчва образа на независимата национална държава, в която политическите партии са в състояние да направят нещата по друг, по-добър начин.

Поради това не е изненадващо, че гражданите се хващат за думите на политиците и реагират с разочарование и възмущение, когато истината излезе на яве. Обикновено тогава виновните се търсят не сред държавните политици, а в удобната "изкупителна жертва" ЕС, която неканена се намесва във всичко. Но как това може да се промени? Според нас това е възможно само ако се създаде един друг модел, който прави ясни новите взаимозависимости и подчертава ЕС като нова по вид структура между националната държава и международната политика. За такъв модел предстои да стане дума.
Системата на ЕС от множество равнища като нов моделСтъпка 3: Системата на ЕС от множество равнища

Настоящата таблица показва новия модел, който концептуализира ЕС като система от няколко равнища. На пръв поглед това не изглежда никак впечатляващо и сякаш не води до нищо ново. Това, че съществува организация с името ЕС, че съществуват национални държави и в някои от тях държавната власт е поделена на национално и регионално ниво, както например в Германия между Федерален съюз и неговите членове - това са все неща, които са известни. Но ако се вгледаме по-внимателно ще открием принципни разлики спрямо стария модел.

Таблица 5: ЕС като система от множество равнищаНа първо място ЕС, страни-членки, както и техните регионални единици вече не се разглеждат като отделни елементи, а като една обща система. Всичко това има своите последствия, както предстои да покажем с примера на първия ирландски референдум за Договора от Лисабон. Резултатът на това всенародно допитване се оценява в многобройни медийни източници като победа на "демокрацията", една твърде убедителна оценка, ако се позоваваме на стария модел. Но нека да разгледаме това събитие от перспективата на едно разширено разбиране за ЕС като система от множество равнища.

Таблица 6: Първият негативен ирландски референдум за Договора от Лисабон през призмата на ЕС като система от множество равнищаКакто сами може да се убедите, тук се очертава една коренно различна ситуация. На фона на изпъкващите взаимозависимости в рамките на цялата система, дълбоките последици на ирландското "не" стават особено ясни. То беше пречка за приспособяването на институционалната рамка на ЕС към реалността с 27 страни-членки, като освен това забави и дори възпрепятства присъединяването на държави от Западните балкани, "пребори" позицията на 23 страни-членки, които при провеждането на референдума вече бяха дали своя глас в подкрепа на договора. Това ли е "победа на демокрацията"?

При този пример обаче не е важна оценката на това ирландско решение, не е важно дали то е грешно или правилно. Този пример е подбран за да демонстрира новата реалност от множество равнища, която все по-често се изправя пред необходимостта от съгласието на всички страни-членки и ни принуждава да  оставим на страна старите модели и понятия като демокрация, гражданско участие, както и да преосмислим начина, по който преподаваме политика. Използвайки няколко други примера ще демонстрираме ползата от модела от множество равнища.Преодоляване на обичайните предразсъдъциСтъпка 4: Ползата от модела от множество равнища

Един от най-разпространените предразсъдъци, с които се отнасяме към ЕС е мнението, че някъде в Брюксел от хора-бюрократи, нямащи представа от действителността, се вземат решения без да се познават рамковите условия в различните страни-членки, и по този начин без оглед на проблемите и потребностите на техните граждани, решения, които имат значителни последствия в живота на хората. Една проверка на фактите на основата на модела за множеството равнища показва, колко неоснователен е този предразсъдък, или колко неточна е тази оценка.

Това твърдение е грешно, защото основни институции на ЕС се състоят от представители на страните-членки, като например Съвета на Европа и Европейския съвет. Освен това Европейският съвет прави предложение за президент на Европейската комисия, който след това се избира от Европейския парламент. И това представлява само "върха на айсберга". Страните-членки се представляват от свои служители във всички олбласти и в дейността на многобройни комисии на Съвета и Комисията. Те директно участват в процеса на вземане на решения и имат възможността да представят своите идеи и да популяризират интересите на гражданите на страните-членки.

Участието в процеса на вземане на решения не се ограничава само върху държавни актьори от страните-членки. Национални не-държавни актьори също играят значителна роля. Въпреки, че те не могат да създават закони, те са в състояние в значителна степен да влияят върху съдържанието на законите. По отношение на гражданите, тяхното участие се свежда до възможността им да избират депутати за Европейския парламент, институция, която разполага с голямо влияние. Освен това те имат право, обикновено минавайки първо през национален съд, да свикат Съда на Европейската общност, чиито решения значително промениха системата на ЕС в миналото. Това си право те могат да упражнят и в някои случаи срещу волята на страните-членки.

Много граждани са и членове на (национални) съюзи, които от своя страна много активно влияят върху процеса на вземане на решения в ЕС. Те представят своите идеи и предложения директно пред Европейския парламент и пред Комисията, освен това разполагат и с важни канали на оказване на влияние чрез членството им в съответни съюзи на ниво ЕС, които от своя страна също се обръщат към съответните инстанции в Комисията. Това не е "еднопосочна улица" (лобиране на Комисията от съюзите), Комисията също има интерес да разполага с информацията, с конкретните детайли, както и в някои случаи с влиянието на съюзите при реализирането на директиви и разпоредби.

Националните съюзи имат освен това възможността директно да влияят върху представители на собственото си правителство, които след това чрез членството си в институции на ЕС да изразят съответните аргументи или желания на съюзите. Това е една стратегия, която може да бъде успешна особено при гласуване с единодушие, или с други думи всяко отделно правителство разполага de facto с право на вето. С влизането в сила на Договора от Лисабон позицията на националните парламенти в системата от множество равнища на ЕС се подсилва, и се създава възможността за европейска гражданска инициатива.

 Обобщение

Какво представлява ЕС и как тази структура може да бъде разбрана, това бяха основните въпроси, които разгледахме в този раздел. Убедихте се, че трудностите, които възникват при това начинание могат да се обяснят с факта, че при ЕС става дума за нова по вид система, която обаче продължава да се обяснява със стари модели.

По тази причина предложихме един нов модел от множество равнища, който по наше убеждение, произтичащо от дългогодишен опит в академичната сфера и в образованието за възрастни, може да подпомогне по-доброто разбиране и реалистично оценяване на предмета на ЕС и неговата комплексност, както се опитахме да покажем с примера за мита за далечните и чужди на света бюрократи в Брюксел.

Поражда се един друг въпрос: как изобщо се стигна до създаването и постоянното развитие на тази система от множество равнища? Защо страните-членки, въпреки оплакванията от страна на много правителства, че намесата на ЕС отива прекалено далече, продължават да прехвърлят все повече политики на ЕС? С други думи: Кои бяха и продължават да бъдат движещите сили на процеса на интеграция? На тези въпроси ще отделим внимание в следващия раздел.

... към Раздел 3: Развитие на ЕС


[ Текст и графики: Gesellschaft Agora]
 

 

Нагоре

D@dalos начална страница

начална страница

Графичен преглед

Контакт

1998-2011 D@dalos - политическо образвание, демократично възпитание, права на човека, мирна педагогика (проект на Pharos e.V.), Web: Agora