Европейски съюз: Значение на ЕС

Международен образователен сървър на UNESCO за демокрация, мирно и демократично възпитание 
 
  D@dalos начална страница начална страница Графичен преглед Контакт  
 

 

Теми:

Права на човека / Образци / Демокрация / Партии / Европейски съюз / ООН / Устойчивост / Глобализация

     

 

Методи:

Политическа дидактика / Методи / Мирна педагогика                ///                 Въпроси, критика, коментари?

 
 

 Актуална страница:

D@dalos > начална страница > Европейски съюз > Значение на ЕС

 Съдържание


Теми на онлайн помагалото за ЕС:

Въведение

Значение на ЕС

Какво представлява ЕС?

Развитие на ЕС

Институции на ЕС

Търсене в интернет по темата ЕС

 


Значение на ЕС

Нека като начало да обърнем внимание на основни въпроси, свързани с материята, с която предстои да се занимаем, или политическата система на ЕС. Защо се налага заниманието с ЕС, какво прави този предмет така интересен и важен? Какви особености се пораждат при разглеждането на това единствено по вида си образувание?

Първата причина, която поражда интереса към ЕС е изключително голямото практическо значение на тази тема: тя не само определя политиката и икономиката, но и ежедневието на гражданите на Европа във все повече области. Пример за влиянието на ЕС е въвеждането на европейската валута като платежно средство от 1.1.2002 год.


 

Междувременно познаването на политическата система на дадена страна-членка е невъзможно без познания за ЕС. Както онагледява таблицата по-долу, важните решения вече не се вземат само в столиците на страните членки, а в Брюксел.


Развитие на политиката на ЕС

Легенда към таблицата:
1 = не съществува политика на ЕС
2 = ограничена политика на ЕС
3 = разделяне на компетенциите между ЕС и страните членки
4 = изключителни компетенции на ЕС

[Източник: Simon Hix, The Political System of the European Union, Palgrave Macmillan, Basingstoke u.a. 20052, 20-21]
 

Области на политиката на Европейския съюз

1950

1957

1968

1993

2007

Вътрешен пазар/Свобода на придвижване

Свободно движение на стоки и услуги

1

2

3

4

4

Свободно движение на капитали

1

1

1

4

4

Свободно придвижване и пребиваване

1

2

3

4

4

Политика на конкуренцията

1

2

3

4

4

Стандарти за околната среда

1

2

2

3

3

Разпределяне и преразпределяне на средства

Аграрна политика

1

1

4

4

4

Регионална политика

1

1

1

3

3

Изследвания и технологии

1

1

2

2

2

Социална политика

1

1

1

2

2

Образователна сфера

1

1

1

1

2

Жилищна политика

1

1

1

1

1

Валутна и данъчна политика

Определяне на лихви

1

1

2

3

4

Емитиране на валути

1

1

1

1

4

Определяне на данък общ доход

1

1

1

1

1

Правосъдие и вътрешни работи

Имиграционна политика, Политика за предоставяне на убежище

1

1

1

2

3

Защита на гражданските права

1

1

1

2

3

Полиция и обществен ред

1

1

1

2

2

Външна политика

Външна политика на търговията

1

1

3

4

4

Политика на отбраната

1

1

1

1

2

Помощ за развитие

1

1

1

3

3


Разширяване: от 6 на 27 страни членкиНай-голямо икономическо пространство в света

Значението на ЕС нарастна успоредно с разширяването на Съюза. От една общност от първоначално шест страни членки, чрез постепенно разширяване днешният ЕС-27 се превърна в най-голямото икономическо пространство в света. Не е изненадващо, че ЕС е важен актьор в международната политика, например при преговорите в рамките на Световната търговска организация (World Trade Organisation, www.wto.org) или чрез поемането на мисиите на Обединените Нации в Босна и Херцеговина и Косово.


Преглед на разширяването на ЕС
 

 

6

Страни-основателки: 1951/1957 Белгия, Германия, Франция, Италия, Люксембург, Холандия

 

9

Северно разширяване: 1973 Дания, Великобритания, Ирландия

 

12

Южно разширяване: 1981 Гърция, 1986 Португалия, Испания

 

15

EFTA-разширяване: 1995 Финландия, Австрия, Швеция

 

27

Източно разширяване: 2004 Естония, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия, Словения, Чехия, Унгария, Кипър, 2007 България, Румъния

 

?

Кандидати: Исландия, Хърватска, Македония, Турция
Потенциални кандидати: Албания, Босна и Херцеговина, (Косово), Черна Гора, Сърбия

 


Интеграция чрез правоЕдинствена по рода си правна система

Правото на ЕС е с директна и непосредствена приложимост в страните-членки, принцип, който е в сила още от самото създаване на Съда на Европейската общност. По този начин правната система на ЕС е единствена по рода си в сферата на международната политика. Не случайно именно на принципа на интеграцията чрез право ЕС дължи голямото си значение. Това е и единствената международна организация, която разполага с избран директно от гражданите на съюза парламент (повече за особеностите на ЕС в раздел "Какво представлява ЕС?").

ЕС е от значение и за граждани на страни, които не са членки


Изключителното значение на ЕС е видно и от присъствието на темата в ежедневниците (макар, че ЕС заслужава много по-голямо внимание от това, което действително се отделя). По-малко се тематизира ролята на ЕС в живота на гражданите на други държави. Този недостатък изпъква още по-ясно когато става дума за страни, които са в процес на присъединяване (в момента кандидати са Исландия, Хърватска, Македония и Турция; потенциални кандидати са Албания, Босна и Херцеговина, Косово и Сърбия).

Процесът, който се обозначава малко неточно като "преговори по присъединяване" на практика означава, че присъединяващите се страни трябва да приемат така наречените acquis communautaire. Зад този термин се крият над 80.000 страници, описващи съвкупността от закони на Общността! За тези acquis не се водят преговори, те трябва да се въведат в съответните национални правни и административни системи. Логично е, че по този начин присъединяващите се страни са изправени пред преломни промени. Освен това присъединяването допълнително се утежнява от постоянното увеличаване на тази съвкупност от закони (Информация за политиката на разширяване на страниците на ЕС).

Така може да се обобщи, че ЕС присъства като тема не само в живота на гражданите на страните членки, но притежава значимост и за гражданите на други, например на присъединяващите се страни. В рамките на Европейската политика на съседство това значение придобива още по-голяма дълбочина. За постигането на стабилност, отношенията между съседите в посока изток (Армения, Азърбейджан, Грузия, Молдова, Украйна, Беларус) и юг (Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Палестинската област, Сирия, Тунис), стават все по-тесни (Информация за политиката на съседство на страниците на ЕС).


Интеграцията като успешна стратегия за мирПример за успешно решаване на конфликти

Европейската интеграция заслужава внимание и като успешен пример за мирно решаване на конфликти. Този аспект не се възприема достатъчно ясно именно от по-младите поколения. Поради тази причина тук е мястото да споменем, че страните, които днес по единствен по рода си начин интензивно работят заедно,  притежават общи институции и валута, до първата половина на 20 век все още са ожесточени военни противници. Разглеждането на този процес на преход от война към сътрудничество със сигурност ще създаде яснота по отношение на предпоставките за това мирно сътрудничество.

Трябва да се подчертае още и важността на ЕС за политологията като особено интересен и предизвикателен обект на изследване. Тематиката има допирни точки до системното изследване и международната политика и е убедителен пример за това, че границите между тези две дисциплини все повече се сливат.

При разглеждането на развитието на ЕС, на бързите конституционни и правни промени, на промените в състава на страните-членки и др. се пораждат все повече интересни научни въпроси: Кои са причините за тези промени? В каква посока на развитие водят те? Как е възможно тези процеси да бъдат анализирани и обобщени в рамките на една концепция? Съществуват редица причини за работа с този предмет и за опита за неговото разбиране.


ЕС като нова по вид институцияТрудности и условия при заниманието с ЕС

По този начин стигаме до въпроса за особеностите при заниманието с ЕС. От какво се пораждат трудностите?На първо място трябва да се отбележи, че става дума за напълно нови по вид, непознати до момента от националната и международна политика институции, които работят заедно по един също така уникален начин, и които са подложени на постоянни промени. Дори за един общ поглед върху тези институции се изискват време и усилия.
Система на ЕС от множество равнища


Но с това не се изчерпва всичко. Следващата таблица показва, че при ЕС не става дума само за нови по вид институции, а за една система, състояща се от три равнища. Взети заедно те представляват ЕС, определят политиката на Съюза и посоката на неговото развитие. Тази комплексна система от няколко нива се проявява в различните политически сфери по различен начин. Моделите за вземане на решения, провеждането на решенията и тежестта на отделните институции и актьори силно се различават в зависимост от политическата област.


 


Управление извън националната държаваЗа ползата от заниманието с ЕС

След този кратък, и надяваме се не обезкуражаващ преглед на особените изисквания, които се пораждат при заниманието с темата ЕС, естествено се поражда и въпросът, каква е действителната полза от поемането на това голямо интелектуално предизвикателство, и какви резултати могат да се очакват.

На първо място ще се запознаете с организация, която в значителна степен определя нашето ежедневие и без чието познаване не сте в състояние правилно да разбирате и оценявате и политиката в рамките на Вашата страна.

Един друг много важен аспект е, че ще опознаете политиката от нейната институционална, процесуална и съдържателна страна, такава, каквато се проявява днес, или без ясното деление между вътрешна и външна политика. Вместо това политиката се характеризира с тясно преплитане между различните нива и изключително висока степен на комплексност. Ще се запознаете с новия феномен на "управление извън националната държава", който представлява предизвикателство и за политологията. Тези трудности се дължат и на това, че традиционното деление между дисциплините "Сравнителен системен анализ" от една страна и "Международни отношения" от друга страна, все по-често се поставя под въпрос.

Този феномен не се проявява само в ЕС. И в други функционални или регионални сфери на международната политика се наблюдава нарастването на съществуващите правила и условности, а политологията е конфронтирана от факта, че националната държава се разглежда все по-малко като неоспорим център за вземането на политическите решения и за определяне на посоката на развитие. Така погледнато заниманието с ЕС ще Ви изведе извън този предмет, до актуалната принципна проблематика на политиката и политологията в драматично променящия се свят около нас.

... към Раздел 2: Какво представлява ЕС?


[ Текст и графики: Gesellschaft Agora]
 

 

Нагоре

D@dalos начална страница

начална страница

Графичен преглед

Контакт

1998-2011 D@dalos - политическо образвание, демократично възпитание, права на човека, мирна педагогика (проект на Pharos e.V.), Web: Agora