D@dalos: Европейски съюз - начална страница

Международен образователен сървър на UNESCO за демокрация, мирно и демократично възпитание 
 
  D@dalos начална страница начална страница Графичен преглед Контакт  
 

 

Теми:

Права на човека / Образци / Демокрация / Партии / Европейски съюз / ООН / Устойчивост / Глобализация

     

 

Методи:

Политическа дидактика / Методи / Мирна педагогика                ///                 Въпроси, критика, коментари?

 
 

 Актуална страница:

D@dalos > начална страница > Eвропейски съюз

 Съдържание


Теми на онлайн помагалото за ЕС:

Въведение

Значение на ЕС

Какво представлява ЕС?

Развитие на ЕС

Институции на ЕС

Търсене в интернет по темата ЕС

 


Европейски съюз

Европейският съюз се определя като един от най-успешните мирни проекти в историята. След многократни войни най-накрая чрез интеграция на малкия континент се установява мир. Някогашни врагове днес работят в тясно сътрудничество в почти всички области. Конфликтите се решават чрез преговори. Това е една от причините ЕС да се посочва в целия свят като пример за регионално сътрудничество и като модел за политика в 21 век.

Дори и при липсата на конкретни познания за ЕС, хората изхождат от представата за една сложна и комплексна структура. Работещите в сферата на политическото образование също проявяват резервираност към тази тема. Не е лесно да се привлекат и мотивират участници в курсове и семинари, посветени на ЕС. Като се има предвид колко огромно е значението на ЕС за всички граждани, това е един смущаващ факт.


 

Проблеми при преподаването на материята

Комплексността на системата на ЕС е една от основните причини за трудностите при преподаването на този предмет. Но съществуват и други проблеми:

ЕС постоянно се променя. Току сте успели да се информирате за договорни промени, места в парламента и претегляне на гласовете в Съвета на ЕС, и внезапно всичко вече се е променило. Настоящото помагало е току-що готово и в следващия момент е вече остаряло.

ЕС е "изкупителната жертва". Неудобни решения се приписват на ЕС. Това, че в процеса на вземането на тези решения участват и страните-членки с техните правителства, остава на заден план. Поради това Съюзът има лош имидж. Всички познаваме легендите и предразсъдъците, които кръжат над "тези в Брюксел".

ЕС е съвсем различо явление от всичко, което вече познаваме. Не пасва в нашите калъпи. Не се вмества в познатите ни категории. Нито е "нормална" международна организация, нито функционира като нашата национална политическа система.

Оформление и структура

Подобни проблеми, свързани с преподаването и представянето на темата образуат фона, на който трябва да се разглежда структурирането на този тематичен комплекс. В центъра на усилията е постигането на основно, самостоятелно разбиране за ЕС, което не само да бъде от помощ за по-доброто разбиране на досегашното развитие на ЕС, но и за категоризирането и преценяването на бъдещи събития.

Нашата цел не е подробно въведение в комплексната тематика за ЕС. В рамките на това онлайн-помагало това не би било възможно. Съзнателно сме подбрали следните пет акцента:

Раздел 1 е посветен на значението на ЕС, безспорно тема от огромна важност. Значение, което се отнася за гражданите на ЕС, но и не само за тях. За политологията това е една особено предизвикателна тема. Тя разглежда ЕС като лаборатория за global governance, или политика за световния ред. Освен въведение в тематиката в този раздел се обръща внимание на особените условия и изисквания при заниманието с ЕС.

Раздел 2 поставя привидно простия въпрос: Какво представлява ЕС? Трудностите възникват, когато осъзнаем, че при търсенето на отговор се осланяме на стари модели от политиката. За ЕС се нуждаем от нов модел. ЕС е система от множество равнища.

Раздел 3 анализира развитието на ЕС. Основна предпоставка за постигането на самостоятелно разбиране за Съюза при постоянните промени, на които е изложен, е дългосрочната перспектива. Защото само така могат да се разграничат основните определящи развитието фактори, които обясняват както кризите и успехите в миналото, така и тези на настоящето и бъдещето. Този раздел завършва с преглед на новостите, които донася със себе си влезлия в сила от 1 декември 2009 год. Договор от Лисабон.

Раздел 4 просветлява системата за вземане на решения в ЕС. Накратко са представени най-важните EС-институции и процедури за вземане на решения: Европейска комисия, Съвет на ЕС ("министерски съвет"), Европейски парламент (ЕП), Европейски съвет и Съд на ЕС. Но става дума и за другите равнища в системата на ЕС и за това, по какъв начин са координирани помежду си институциите в "обикновената законодателна процедура".

Раздел 5 е посветен на проблема с преподаването на този предмет, това, че всичко, което се пише за ЕС бързо загубва актуалността си. За придобиването на актуална информация ползването на интернет е неизбежно. Разделът предоставя цялостно въведение в професионалното търсене в интернет по темата ЕС. Естествено, описаните там техники могат успешно да се прилагат и при търсене по всяка друга тема.

Както при други тематични комплекси на D@dalos, така и тук за ориентация ще намерите една допълнителна страница със съдържание и директни хипер-връзки до всички страници на онлайн-помагалото.

Причината за създаването на този електронен учебник за ЕС е породена от разбирането за това, че познанията за ЕС изостават в сравнение с практическото значение на тази организация по отношение на почти всички области на живота. Създаването на обоснована лична позиция, лишена от обичайните предазсъдъци и легенди, започва с постигането на едно основополагащо разбиране на тази комплексна организация. Целта ни е да допринесем за това.

... към Раздел 1: Значение на ЕС ...

-----------------------------------------------

За хора, които работят в сферата на политическото образование: Дисертацията на автора на D@dalos Рагнар Мюлер по въпроси за преподаването на комплексната тема глобализация и европейска интеграция е безплатно на разположение онлайн, като тя съдържа изобилие от съвети, както и коментари относно литературни източници и хипер-връзки, свързани с Европейския съюз  ... към дисертацията

Изказваме благодарност пред Европейската комисия, от чиято "Audiovisual Library" са някои от използваните от нас снимки:  http://www.europa.eu.int/comm/mediatheque/index_en.html[ Текст и графики: Gesellschaft Agora]

 

 

Нагоре

D@dalos начална страница

начална страница

Графичен преглед

Контакт

1998-2011 D@dalos - политическо образвание, демократично възпитание, права на човека, мирна педагогика (проект на Pharos e.V.), Web: Agora